Sequel to Baton Rouge "thug" movie set to hit stores