Satellite Satellite

Celebrating the New Year Around the World 2014

Previous 3 of 15 Next

Taipei via CNN